Regulamin

Regulamin usługi

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa "Serwis Premium SMS MT" (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o.

2. Usługę świadczy firma Bluetiq GmbH z siedzibą w Düsseldorf, Immermannstrasse 13, 40210 Düsseldorf.

3. Znaczenie użytych w regulaminie zwrotów:

a. SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;

b. GSM - (the Global System for Mobile Communications) - system komórkowej telefonii cyfrowej;

c. Premium SMS MT - wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z tym Regulaminem 5 PLN netto (6,15 z VAT);

d. Produkty multimedialne - produkty dedykowane na telefony komórkowe GSM, dostępne w serwisie pl.yepp-yepp. oferowane za pośrednictwem Serwisu Premium SMS;

e. Usługa Premium SMS MT- interaktywny serwis dostępny dla użytkowników sieci Operatorów GSM za pośrednictwem Premium SMS MT.

f. Link WAP - link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania elementu multimedialnego.

4. Każda osoba (dalej Użytkownik) przystępująca do korzystania z Usługi i aktywująca Serwis poprzez wysłanie SMS pod numer dostępowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§2. Korzystanie z Usługi

1. Aby aktywować Usługę należy wysłać na podany Numer dostępowy wiadomość SMS o treści podanej w opisie Serwisu (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).

1.1. Serwisy dostępne w naszej ofercie:

Nazwa serwisu
Numer dostępowy
Aktywacja serwisu
Częstotliwość
Cena produktu

REAL
60511
START REAL
3 x tygodniowo
5 PLN (6,15 z VAT)

GAMES
60511
START GAMES
3 x tygodniowo
5 PLN (6,15 z VAT)

APPS
60511
START APPS
3 x tygodniowo
5 PLN (6,15 z VAT)

PICS
60511
START PICS
3 x tygodniowo
5 PLN (6,15 z VAT)

VIDEOS
60511
START VIDEOS
3 x tygodniowo
5 PLN (6,15 z VAT)

2. Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium SMS MT to 5 PLN netto (6,15 z VAT),

3. Użytkownik płaci tylko za Premium SMS MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

4. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika 3 razy w tygodniu.

5. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS MT.

6. W pierwszym tygodniu subskrypcji Użytkownik otrzymuje 4 razy Premium SMS MT, w każdym kolejnym tygodniu subskrypcji Użytkownik otrzyma 3 razy Premium SMS MT.

7. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.

8. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP , na numer 60511 (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).

9. Aby skorzystać z Usługi użytkownik musi posiadać włączony telefon w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadać wystarczające środki na koncie.

10. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

11. Wiadomość, która aktywuje i dezaktywuje Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.

12. Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.

13. Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

14. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

15. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

16. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

17. Reklamacje dotyczące Usługi można składać przesyłając wiadomość na adres e-mail:

hotline-pl@yepp-yepp.com lub pod numerem telefonu: +48 221165915

§3. Odpowiedzialność

1. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

2. Bluetiq GmbH oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.

3. Bluetiq GmbH nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług dedykowanych dla osób pełnoletnich przez użytkowników, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenie o pełnoletności.

4. Bluetiq GmbH nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS w sieci odbiorcy.

5. Bluetiq GmbH ma prawo zawsze zaprzestać świadczenia Usługi, niezależnie od powyższych ustaleń, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Bluetiq GmbH nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

6. Bluetiq GmbH nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Usługa nie działa. lub nienależycie działa z powodu niedziałania lub nienależytego działania sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą w tymże Regulaminie należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Bluetiq GmbH uprawniona będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.

7. Jeżeli zdarzy się, iż użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Bluetiq GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Bluetiq GmbH zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie pl.yepp-yepp i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.